Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Posts Tagged ‘Zitto Kabwe

MCHANGO WA MAANDISHI WA NDG. KABWE ZUBERI ZITTO, MB KUHUSU BAJETI YA SERIKALI YA MWAKA WA FEDHA 2014/2015

with 2 comments

MCHANGO WA MAANDISHI WA NDG. KABWE ZUBERI ZITTO, MB KUHUSU BAJETI YA SERIKALI YA MWAKA WA FEDHA 2014/2015

Mheshimiwa Spika, Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nguvu za kuweza kuandika mchango wangu huu mdogo kwenye mjadala wa Bajeti ya Serikali mwaka 2014/15. Kama wengi mnavyofahamu mnamo tarehe 1 Juni mwaka 2014 nilimpoteza mama yangu mzazi na kumsitiri siku iliyofuata tarehe 2 Juni, 2014. Huu ni msiba mkubwa sana kwangu na ndugu zangu wote kwani mama yetu Bi. Shida Salum alikuwa nguzo katika familia. Nafahamu kuwa jamaa na marafiki wa mama pia wamepoteza mtu wao muhimu sana. Napenda kuwashukuru nyote kabisa kwa salamu zenu za pole kwetu. Sina namna ya kuelezea shukrani zangu kwenu kwani Bi Shida kwangu alikuwa zaidi ya mama mzazi, alikuwa rafiki, dada na nguzo. Ninamshukuru Allah kwa kuniwezesha kumwuguza na kumsitiri mama yangu. Hakuna amali kubwa ambayo Mungu amenipa zaidi ya hiyo. Nawashukuru tena nyote kabisa wabunge wenzangu kwa kushirikiana nami kwa namna zozote zile kumwuguza na kumsitiri mama yangu. Mungu atawalipa malipo yanayowastahili kwa amali na vitendo vyenu. Sisi kama familia tutaendelea kumwombea dua mama yetu na kumtolea sadaka ili ahifadhiwe mahala pema.

Mheshimiwa Spika, ningependa niwe nanyi katika mjadala huu muhimu wa kila mwaka wa Taifa letu. Hata hivyo bado Mungu hajaniwezesha nguvu za kusimama na kuzungumza. Pindi nitakapowezeshwa nguvu hizo nitakuwa nanyi kwa kipindi hicho nitakachojaaliwa ili kushiriki katika kazi za kuendeleza Taifa letu.

Mheshimiwa Spika, nachukua fursa hii kumpongeza Waziri wa Fedha ndugu Saada Salum kwa kuwasilisha Bajeti yake ya kwanza kabisa kama Waziri wa Fedha wa pili Mwanamke wa nchi yetu. Nampongeza kwa kuchukua hatua kadhaa za kuboresha usimamizi wa fedha za umma na hasa matamko aliyotangaza ya kupambana na misamaha ya kodi ambayo imeongezeka mpaka kufikia asiliamia 3.5 ya Pato la Taifa na asilimia 10 ya Bajeti ya Serikali.  Misamaha ya Kodi mwaka 2012/13 ilifikia tshs 1.5 trilioni ambayo ni sawa na asilimia 15 ya makusanyo yote ya ndani na ni sawa na takribani fedha zote za kodi ambazo Serikali ilikusanya kama kodi ya mishahara ya Wafanyakazi (PAYE). Hata hivyo, matamko ya Serikali yana mapungufu makubwa sana na ni matamko yale yale yanayorudiwa kila mwaka bila utekelezaji. Kuweka wazi misamaha ya kodi na watu au asasi zilizofaidika na misamaha hiyo ni hatua nzuri lakini haitoshi kama hatua hiyo haitaendana na kufanya ukaguzi wa misamaha hiyo. Kamati ya Bunge ya PAC ilitoa agizo mwaka 2013 la kutaka Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kukagua misamaha ya kodi kama matumizi mengine yeyote ya Serikali. Ieleweke kwamba misamaha ya kodi ni ruzuku (subsidy), ni fedha ya Serikali ambayo iwapo ingekusanywa ingekaguliwa kwa mujibu wa sheria. Matamko ya Serikali ya kuweka wazi misamaha lazima yaendane na kuifanyia ukaguzi (auditing) na kuweka wazi matokeo ya ukaguzi huo. Vilevile ni lazima sasa katika Sheria ya Fedha ya mwaka 2014/15 kuweka kipengele cha kuzuia misamaha ya kodi kuzidi asilimia moja ya Pato la Taifa na kurekebisha Sheria ya Ukaguzi ya umma wa mwaka 2008 ili kumpa mamlaka ya kisheria CAG kukagua misamaha ya kodi na kuweka wazi matokeo ya ukaguzi huo kwa umma.

Kodi kwa Wafanyakazi

Mheshimiwa Spika, Waziri wa Fedha ametangaza nafuu ya kodi kwa wafanyakazi wa kima cha chini kutoka kiwango cha 13% mpaka 12%. Kiwango hiki ni kidogo mno na hakimsaidia mfanyakazi kubakia na fedha kwa ajili ya matumizi yake na pia kwa ajili ya kujiwekea akiba. Ni dhahiri kuwa PAYE ni chanzo kikubwa sana cha mapato ya ndani ya Serikali. Kwa mfano mwaka 2013/14 Serikali ilitarajiwa kukusanya tshs 1.5 trilioni kama PAYE ambapo tshs 1 trilioni kutoka idara ya walipa kodi wakubwa na tshs 500 bilioni kutoka idara ya kodi za ndani. Hata hivyo, utaona kuwa mapato haya ni sawa sawa na kodi inayosamehewa kupitia misamaha ya kodi hivyo iwapo misamaha ya kodi ikipunguzwa mpaka kiasi cha asilimia 1 ya Pato la Taifa, Serikali itakusanya kodi ya kutosha kuzipa pengo la punguzo la kodi kwa wafanya kazi. Vile vile Serikali inapoteza kodi nyingi sana kupitia ukwepaji kodi unaofanywa na makampuni makubwa ya kimataifa yanayowekeza hapa nchini (tax evasion and tax avoidance) kwa kiwango cha asilimia 5 ya Pato la Taifa. Iwapo Serikali itajiunga na mikataba ya kimataifa ya kupambana na ukwepaji kodi na pia kuimarisha kitengo cha kodi za Kimataifa ili kupambana na Multinational Corporations ambao wanatumia njia mbalimbali kuhamisha faida zao nje, kutangaza hasara hapa nchini na kukwepa kodi za thamani ya zaidi ya shilingi trilioni mbili kila mwaka kwa mujibu wa takwimu za Global Financial Integrity. Napendekeza kuwa kiwango cha chini cha kipato (mshahara) kukatwa kodi kiwe shilingi 330,000 na kiwango cha chini cha kodi kiwe asilimia 9 tu.

Mheshimiwa Spika, Kiwango hiki cha kodi pia kinawezekana kwa Serikali kuchukua hatua dhidi ya matumizi mabovu ya Serikali. Kwa mfano, kwa mujibu wa Taarifa ya  Mkaguzi Mkuu wa ndani wa Serikali mwaka 2013, mfumo wa kukagua utumishi wa umma umegundua kuwa jumla ya wafanya kazi wa Serikali 6500 walikuwa wameajiriwa mara mbili kwa majina yale yale, 2700 mara tatu na kulikuwa na watumishi 2500 waliokuwa wanachukua mishahara miwli mpaka mitatu kila mwezi. Baada ya mfumo wa Lawson kuanzishwa jumla ya wafanyakazi  hewa 14,000 waligundulika katika jumla ya wafanyakazi 478,000 wa Serikali. Hatua ya kuondoa matumizi mabovu kutokana na kulipa mishahara hewa pia inaweza kusaidia kupunguza mzigo wa kodi kwa wafanyakazi nchini. Serikali hutumia wastani wa shilingi bilioni 360 kila mwezi kulipa mishahara ambapo katika hizo shilingi bilioni Kumi kila mwezi zimekuwa zikilipwa kwa watumishi hewa. Nafuu ya kodi kwa wafanyakazi nchini katika sekta zote na hasa wafanyakazi wa kima cha chini kitachochea matumizi binafsi ya bidhaa na huduma na hivyo kuchangamsha uchumi na kuwezesha uwekaji wa akiba nchini. Nashauri ukaguzi zaidi ufanyike katika utumishi wa umma ili kumaliza kabisa tatizo la wafanyakazi hewa nchini.

Mheshimiwa Spika ninapongeza kuanzishwa kwa kodi ya zuio kwa ada kwa Wakurugenzi wa makampuni na Mashirika. Kodi hii itaongeza mapato ya Serikali. Hata hivyo kodi kama hii pia itozwe kwenye posho ambazo viongozi wa kisiasa na watumishi wa Serikali wanalipwa isipokuwa posho ya kujikimu (per diem). Vile vile uamuzi wa kuagiza Wizara, Idara na Wakala za Serikali kukusanya maduhuli kwa kutumia mashine za kielektroniki ni uamuzi muhimu sana ambao utaongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi. Kamati ya PAC iliagiza jambo hili tangu mwaka 2013 na ninaamini kuwa Polisi wa Usalama barabarani wataanza kutoa ‘traffic notifications’ kwa njia hii; pia Wizara ya Ardhi wataanza kutoa Hati za Ardhi za kielektroniki na kukusanya maduhuli kwa njia hii ikiwemo Wizara ya Nishati na Madini kwa tozo mbalimbali wanazotoza. Juhudi zote hizi lazima zionekane kwa kupunguza mzigo wa kodi kwa Wafanyakazi ambao kiukweli ni wachache (takribani 1.3 milioni) lakini wanabebeshwa mzigo mkubwa wa kodi kuliko wawekezaji wakubwa.

Mheshimiwa Spika, Tanzania haiwezi kuendelea kuwa nchi ambayo Serikali yake inaendeshwa na fedha za wafanyakazi, wafanyabiashara wadogo na wahisani. Ni lazima makampuni makubwa ya uwezekaji nchini yashiriki kuendesha Serikali kwa kulipa kodi stahili na kuondoa kabisa misamaha ambayo haina mahusiano yeyote na ukuaji wa ajira nchini na kuongeza thamani ya mazao yetu ya kilimo. Vile vile ni muhimu sana kuongeza juhudi za kukuza ajira ili kuwa na wafanyakazi wengi ambao watapelekea kuongeza mapato ya Serikali badala ya kukamua kundi dogo lililopo hivi sasa. Nchini Kenya kiwango cha chini cha Kodi ya Mapato kwa wafanyakazi (PAYE) ni asilimia 10 tu kwa sababu idadi ya walipaji wa kodi hii wanafikia takribani milioni kumi wakati Tanzania ina wafanyakazi wanaolipwa mishahara ya kila mwezi milioni 1.3 tu.

Hifadhi ya Jamii kwa Wakulima

Mheshimiwa Spika, Taarifa ya Hali ya Uchumi wa Taifa inaonesha kuwa Tanzania ina jumla wa mifuko mitano ya Hifadhi ya Jamii yenye wanachama 1.3 milioni pekee. Idadi hii ya wanachama ni 6% ya nguvu kazi ya Tanzania. Hata hivyo nguvu kazi ya nchi haipo kwenye wafanyakazi wa mishahara pekee kwani asilimia takribani 70 ya Watanzania wanaishi vijijini na kujihusisha na sekta ya Kilimo. Kwa kuwa mifuko ya Hifadhi ya Jamii haijafikia wakulima maana yake Watanzania wengi sana wanaishi ya mashaka kwa sababu hawana Bima ya Afya, hawana mafao mengine ya muda mfupi na wala hawana pensheni. Hali hii ni lazima kuirekebisha kama tunataka Taifa lenye maendeleo. Hifadhi ya Jamii sio suala la pensheni tu bali pia ni suala la uwekezaji wa akiba (savings) na uwekezaji wa ndani (investments).

Mheshimiwa Spika, Kasi ya ukuaji uchumi na uwekezaji (Growth and investment rates) vina mahusiano chanya.Takwimu za Penn World Tables (2002) zinaonyesha kuwa kwa nchi 38 za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara wastani wa ukuaji uchumi ulikuwa  0.6% na wastani wa uwiano wa uwekezaji na ukuaji uchumi ulikuwa  10%. Kwa nchi 9 za Asia (9 Asian ‘miracle’ economies), wastani wa ukuaji uchumi ulikuwa 4.9% na wastani wa uwiano kati ya ukuaji uchumi na uwekezaji ulikuwa 25%. Kasi ya ukuaji wa uchumi wa Taifa lolote duniani unahusiana moja kwa moja na utayari wa wananchi wa nchi hizo kuweka akiba na kuwekeza vitega uchumi. Takwimu hizi zinaonyesha dhahiri kwamba ili Afrika ipige hatua ni muhimu sana kuimarisha uwekezaji wa ndani ambao unatokana na kiwango cha uwekaji akiba.

Mheshimiwa Spika, ukuaji wa uchumi wa kasi na haraka hauwezekani bila ya sekta ya fedha iliyokita mizizi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Taarifa ya Hali ya Umasikini nchini (PHDR 2009) mfumo wa kibenki nchini kwetu hautoi msaada wa kutosha kwa wafanyabiashara ndogondogo na wakulima. Mikopo kwa uwekezaji wa ndani ni midogo sana kiasi kwamba haisaidii kuongeza uzalishaji (productivity) na kuhimiza mabadiliko makubwa ya Uchumi (transformation of the economy). Mikopo mingi inayotolewa na mabenki ni kwa matumizi binafsi ya watu na mikopo mikubwa ni kwa shughuli za uchuuzi (trading) badala ya uzalishaji. Hii inathibitishwa na Taarifa ya Hali ya Uchumi wa Taifa ya mwaka 2013 ambayo inaonyesha kuwa katika mikopo ya thamani ya tshs 10.3 trilioni, ni asilimia 9 tu iliyokwenda sekta ya kilimo. 11.4% viwanda na 25% ilikwenda kwa wachuuzi. Asilimia 17 ya mikopo ilikwenda kwa watu binafsi kwa ajili ya matumizi binafsi!

Kuna haja kubwa ya kufanya mabadiliko makubwa sana ya kimuundo na kisheria na kisera ili kuhakikisha kuwa uzalishaji kwenye kilimo na uongezaji thamani wa bidhaa za kilimo unapata uhakika wa fedha za mikopo. Benki sio rafiki ya Masikini. Benki sio rafiki ya mkulima mdogo hapa nchini. Lazima kubadilika kifikra na kuachana na mazoea. Ni lazima sasa kuweka vivutio kwa wakulima kuweka akiba ya muda mrefu na kuondoa mwiko wa mkulima kutokuwa na pensheni. Hifadhi ya Jamii kwa Mkulima ni suluhisho la kuongeza akiba nchini, kupanua fursa za uwekezaji wa ndani tena kwenye kuongeza uzalishaji wa Kilimo na kujenga jamii ambayo inahifadhiwa. Hifadhi ya Jamii kwa Mkulima pia itaongeza ushindani dhidi ya mabenki katika soko la mikopo midogo midogo na hivyo kumfaidisha mkulima.

Mheshimiwa Spika, mabilioni ya fedha tunayoona yanamilikiwa na mabenki, mifuko ya hifadhi ya jamii, kampuni za bima na asasi za uwekezaji ni matokeo ya kukusanya viakiba vya mtu mmoja mmoja kutoka kwa mamilioni ya watu. Kazi ya asasi za fedha ni kukusanya mabilioni haya na kuyaelekeza kwenye uwekezaji wa miradi mikubwa ianyofanywa na wafanyabiashara na hata miradi midogo kwa wafanyabiashara wadogo. Katika bara la Afrika, hivi sasa watu masikini wanaweka akiba zao katika vyama vya kuweka na kukopa (SACCOS). Hii ni hali halisi Tanzania, hali ambayo lazima tuijenge kwani mabenki hayapendi kuendesha akiba ndogondogo za watu masikini. Mifuko ya Hifadhi ya Jamii imeanza mafao ya mikopo kwa SACCOS za wanachama wao na hivyo kuweza kukopa kwa lengo la kuendesha maisha yao kwa kuongeza uzalishaji hasa kwenye Kilimo. Wafanyakazi wa Sekta rasmi wametungiwa sheria kwamba ni lazima sehemu ya mishahara yao wakatwe kama akiba ya uzeeni na majanga mengine. Waajiri wao pia hukatwa fedha kuchangia pensheni za wafanyakazi wao. Mkulima hana sheria ya kumlazimisha kuweka akiba (na sio lazima kuwepo kwa sheria hiyo) na pia hana ‘mjomba’ wa kumchangia sehemu ya pensheni yake. Hata hivyo Mkulima anachangia 25% ya Uchumi wa Tanzania (GDP) na pia fedha za kigeni. Mchango wa bidhaa za kilimo kwenye mauzo nje umekuwa mdogo kwa sababu wakulima wananyonywa na mabenki na hawana fursa ya mikopo ya kupanua mashamba yao, kununua pembejeo na kufikia masoko mazuri ya bidhaa zao.

Mheshimiwa Spika, Hali ya Uchumi wa Taifa 2013 inaonesha kuwa 20% ya mapato ya fedha za kigeni nchini yanatoka kwenye bidhaa za kilimo ambacho ni Pamba, Kahawa, Tumbaku, Chai, Korosho, Karafuu na Katani. Mazao haya yanaingiza jumla ya dola za kimarekani 867 milioni. Uchumi wetu hauwezi kuondoa umasikini kwa sababu shughuli zake zimejikita kwenye sekta ya madini ambayo inachangia ajira kiduchu (an enclave) lakini inachangia 40% ya mauzo nje. Uchumi wetu ni egemezi na tegemezi kwa sekta moja tu jambo ambalo ni hatari sana kwa ustawi wa maisha ya wananchi. Ni wajibu wa Serikali kuweka mazingira ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya Kilimo na hivyo kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuondoa umasikini vijijini. Mauzo ya bidhaa za kilimo nje yameshuka kwa kiwango cha asilimia 9, zao la Tumbaku ambalo ndio linaongoza kwa kuingiza fedha za kigeni dola za marekani 307 milioni (zaidi ya shilingi bilioni 500 za kitanzania), mauzo yake yaliporomoka kwa kiwango cha asilimia 12 kutokana na wakulima kutotumia mbolea kwa sababu ya kukosa mikopo katika mabenki kulikosababishwa na unyonyaji wa zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa mujibu wa taarifa ya ukaguzi. Mauzo ya Pamba yalishuka kwa asilimia 32 kutokana na mgogoro wa bei uliosababishwa na kutokuwepo kwa sera ya kufidia bei kwa wakulima (price stabilisation).

Mheshimiwa Spika, suluhisho la mambo yote haya ni kuingiza wakulima kwenye hifadhi ya jamii ili waweke akiba, wapate mafao ya muda mfupi na mrefu na wapate mikopo kupitia vyama vyao vya ushirika vya kuweka na kukopa(AMCOS). Mabenki hayataendelea tena kunyonya wakulima kwa sababu riba zinazotolewa kwa mikopo ya SACCOS/AMCOS ni nafuu na zinaendana na hali halisi ya wakulima. Kupitia kujiunga kwao katika Hifadhi ya Jamii, Fao la fidia ya bei laweza kuanzishwa ili kuwafidia wakulima pale bei za mazao yao zinaposhuka chini ya gharama zao za uzalishaji.

Mheshimiwa Spika, katika jimbo langu la uchaguzi tumefanya mradi huu na hivi sasa wakulima wa kahawa wa vijiji vya Matyazo, Mkabogo na Rusaba kupitia chama chao cha Ushirika cha RUMAKO ni wanachama wa NSSF na tayari wameanza kufaidika na mafao kama bima ya afya na mikopo yenye riba nafuu. Kufuatia mafanikio ya RUMAKO vyama vingine vya ushirika vinavyounda chama kikuu cha KANYOVU chenye vyama 12 vya msingi wamejiunga na NSSF. Tunaweza kusema kwa uhakika kabisa kuwa wakulima wote wa kahawa wa mkoa wa Kigoma wanahifadhi ya Jamii kupitia vyama vyao vya ushirika. Shirika la NSSF sasa limeanzisha mpango wa kuandikisha wakulima wengi zaidi nchi nzima kupitia ‘Wakulima scheme’. Katika mpango huu NSSF wameshirikiana na Tume ya Ushirika nchini ambayo kuanzia january, 2014 imepewa jukumu la kudhibiti na kusimamia vyama vya ushirika nchini. Ni hatua ya kupigiwa mfano. Hata hivyo bila vivutio vya serikali wakulima hawatajiunga na hifadhi ya jamii kwa wingi tunaoutaka ili kubadilisha kabisa uchumi wa watu wetu vijijini.

Mheshimiwa Spika, Napendekeza ifuatavyo;

 • Serikali ianzishe mpango wa kuwachangia wakulima wanaojiunga na Hifadhi ya Jamii kwa uwiano wa theluthi ya michango yao. Kwa mfano iwapo mkulima atachangia tshs 20,000 kwa mwezi basi Serikali imchangie tshs 10,000 kwa mwezi kwa sharti kwamba iwapo atajitoa kwenye hifadhi ya jamii huu mchango wa Serikali hataupata lakini iwapo akikaa kwenye hifadhi ya jamii kwa miaka isiyopungua kumi/umri wa kustaafu ataweza kupata michango yote na mafao stahiki kwa mujibu wa sheria kama mfanyakazi wa sekta rasmi.
 • Serikali iachane na mpango wa kuanzisha ‘price stabilisation fund’ na badala yake iweke sera kwamba wakulima waliokwenye Hifadhi ya Jamii moja ya fao watakaolipata ni fao la fidia ya bei ambalo litalipwa kwa namna ambayo wataalamu wa ‘actuarial’ wataona ni endelevu.
 • Serikali kupitia Msimamizi wa Hifadhi ya Jamii nchini (SSRA) waelekeze kuwa mifuko itenge angalau 40% ya akiba wa wakulima kwenye uwekezaji wa kuendeleza miundombinu ya kilimo, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa wakulima kupitia SACCOS/AMCOS

Mheshimiwa Spika, iwapo kwa mfano wakulima milioni moja tu nchini walio kwenye vyama vya Ushirika wakijiunga katika hifadhi ya jamii na kuchangia kiwango cha chini kabisa cha tshs 20,000 kwa mwezi (michango itakayokatwa kulingana na msimu wa kilimo cha zao husika) na serikali kuweka kivutio cha tshs 10,000 katika kila mchango wa mkulima mmoja mmoja katika idadi hiyo, jumla ya Michango itakayokusanywa nitakuwa ni tshs 360 bilioni. Wakulima hawa watapata bima ya afya wao, wenza wao na wategemezi 4 na hivyo bima ya afya kufikia Watanzania milioni 6. Fedha hizi zitatumika kuwekeza kwenye miradi ya uzalishaji katika sekta ya kilimo ikiwemo mikopo ya pembejeo, ujenzi wa miundombinu ya kilimo na viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Mifuko ya Hifadhi ya Jamii inaweza kuwekeza fedha hizi kama hisa kwenye Benki ya Kilimo na kuwezesha uwekezaji mkubwa katika sekta ya kilimo. Hii ndio inaitwa ‘Transformation’.

Mheshimiwa Spika naomba kuwasilisha

Kabwe Zuberi Zitto, Mb

Kigoma Kaskazini.

Kigoma. Juni 17, 2014.

 

Books I read in 2013 #letsread

with 9 comments

Some Books  I read in 2013
These are some of the books I read last year. Reduced by almost half from 2012 due to the fact that 2013 was a challenging year for me. I have started a column on Raia Tanzania newspaper every Monday that analyses some of the books I have read. I encourage people to read it and even write on it as guest columnists. So I have done three; One man’s view of the world of Lee, Chimamanda’s Americanah and Nyoka’s A Hill of Fools. Below is my 2013 list.
I start 2014 with In It Together: The inside story of the Coalition Government, M D’ancona and Ghana must go, Taiye Selasi.
Arrow of God, Chinua Achebe
 
Messi: The inside story of the boy who became a legend,Luca Caioli
 
Fragile Empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin, Ben Judah
 
The Flame of Freedom, Raila Odinga
 
The New Digital Age, Eric Schmidt and Jared Cohen
 
Conversations with Lee Kuan Yew, Tom Plate
 
Conversations with Mahathir Mohammad
 
Ataturk: The rebirth of a nation, Patrick Kinkross
 
One Man’s View of the World, Lee Kuan Yew
 
Angela Merkel: A Chancellorship forged in crisis, Crawford Czuczka
 
Bolivar, Marie Arana
 
A Hill of Fools, Mtutuzeli Nyoka
 
Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream, Jon S. T. Quah
 
Americanah, Chimamanda Adichie

Written by zittokabwe

January 1, 2014 at 10:46 AM

Why I think my party’s (#CHADEMA) decision is wrong! By Aikande Kwayu

with 15 comments

Why I think my party’s (#CHADEMA) decision is wrong!

By Aikande Kwayu

Disclaimer:

This entry is objective. It is written after much reflections and thoughts. It is an expression of my reflections. I declare the following:

 • Mr. Zitto Kabwe is my good friend and we are writing a book together.
 • Mr. Freeman Mbowe is my home MP. We come from the same village and are neighbors. We are, in many angles, a family. I also worked very closely with him during the 2010 elections and admired his strengths. Learnt so much from this experience.
 • My father, Mr. Clement Kwayu, is a local councilor with Chadema ticket.
 • I am a loyal member of Chadema. I supported the party since when I could remember. My party card membership is from 2005.
 • I ran for a women special seat MP in 2010.
 • I am now a development and management consultant at BUMACO and a research affiliate of the University of  Oxford, Department of Education. I do not plan to ran for any office in the near future as my focus is on academic research and writing.

In the early hours of Friday 22nd Nov, news broke that Chadema, the main opposition party, has stripped off Zitto Kabwe and Dr. Kitila Mkumbo leadership positions in the party. (For a coherent analysis and events as they unfolded see Mtega’s analysis at http://mtega.com/2013/11/25/ccm-hoyee-zitto-and-chadema-in-a-mess-as-usual-its-all-about-2015/) The former was the Deputy Secretary General of the party and the Deputy Opposition leader in the Parliament, while the latter was the member of the party’s central committee.  Both of them are young, energetic and highly educated people. Their works are known and respected both locally and internationally. For example, both of them have international publications- meaning that they command respect and contribute to the reviewed knowledge. Dr. Mkumbo is a senior lecturer at the University of Dar-es-Salaam and he has published in peer reviewed academic journals. He is an authority in a number of aspects on education psychology. Mr. Kabwe is becoming one of the leading experts in the war against corruption. This is owed to his continuous dangerous and risk fight against corruption in Tanzania. His name appears in the recent best-sellers book on corruption- Global Corruption by Cockcroft.. In the same vein he has been engaged himself in a herculean task of fighting tax injustice and illicit money flow. Of late, Mr. Kabwe was among experts who participated in a Europe fact-finding mission commissioned by a coalition of European NGOs to investigate on illicit money flows. He also invited to present a paper on illicit money flows in the Open Government Partnership (OGP) summit in London 2013.

In the local public sphere, Zitto Kabwe is a development- minded leader. This has led him to look at things from a bipartisan perspective. It is costing him. He is paying a high price for this.   I will talk about his work at domestic level from my various encounters with him. The idea of writing a book with Mr. Kabwe was born out of our discussion of why poverty persists in Tanzania amid a decade long 7% average economic growth. The book has progressed but due to his busy schedule it has been difficult to meet the deadlines. For those who have met him before may testify to the fact that Kabwe discussions and talks revolve around development issues in Tanzania. He speaks about rural poverty and constantly thinking of ways to bring about rural development in Tanzania.  Eradicating the rampant rural poverty in Tanzania is his ultimate wish.

In that respect, Kabwe came up with the idea of extending social security to farmers. Conventionally in Tanzania, social security has only been something for formally employed people, who make an insignificant percentage of Tanzanian population. Most of the productive age in Tanzania are engaged in informal economic activities most of its being self-employed peasantry farming. Kabwe piloted his idea in Kigoma through a cooperative known as Rumako. Him and NSSF raised awareness and enrolled 750 farmers into the scheme. When that worked well and successful, Kabwe thought of the plan to extend this to other regions in the country. He linked my employer company- BUMACO with NSSF – so as we can do the same for farmers in Kilimanjaro. The rationale for working with BUMACO is due to its 30-years track record of working with cooperatives in rural settings. BUMACO has a network of 20 SACCOS in rural Kilimanjaro.  Kabwe ‘s wish is to extend social security to farmers in other regions all over Tanzania.  He keeps saying this is transformational.

Being a member of Chadema I am ever proud of having a party leader such as him. He is always working very hard. This year alone, Kabwe has put so much in his parliamentary committee ( #PAC), and party membership recruitment and public rallies (refer to his 9 days party tour and rallies he did in North-Western Tanzania in September).   He has his weaknesses as any other human being, but the best thing is to capitalize on his strengths so as to counter his weaknesses. Why does the party keep looking for his mistakes?  Why? Is this what politics is all about? Is this the kind of political change we want?

Kabwe has stood up on principles such as refusing to accept sitting allowances as well as standing firm on the parties to be audited. The party, if anything, should have supported these two principles. In fact I think the party should have adopted them in the list of its main agenda. If the party leadership keeps calling for the changes, yet keeping fighting internally with those who are trying to bring real and painful changes, what does it expect the public to think of them?

To cut the long story short, I think the party central committee decision was wrong to strip Kabwe’s  off leadership position based on the following reasons among many others:

 • The timing of the decision is insensitive, and if anything a testimony to the unfounded claims to strip Kabwe off his leadership position. Of late, since Kabwe announced that PAC has ordered political parties’ accounts to be audited, we have been reading defensive reactions and attacks directed to him from the two main political parties in Tanzania. Even if Kabwe did not inform his bosses or rather collogues prior to his announcement (which I think there was no need to since he was acting as a PAC chairman and not party puppet), why was the party so defensive???? What’s the implication of such a reaction with regards to the ‘Mkakati wa Siri’ interpretation? All these are many questions that one has to ask. The events that unfolded before the central committee decision do not add up to the central committee’s ‘excuse’ given for stripping off Kabwe’s leadership position
 • The editor of the ‘Mkakati wa Siri’- Dr Mkumbo declared that Kabwe was not aware of the document. Even the language used in the document refers to him in the ‘third person’ – i.e. he was not part of him.  A credible committee should not use feeble evidence to make such huge judgments.
 • The party’s internal elections have always been dramatic and not to the best of democratic ideals. Personally, I vied for a special seat MP in 2010. To date, I do not understand the process and criteria to which 25 women were nominated to be part of the key branch (the parliament) of our esteemed republic. These women legislate for the country and use millions of tax- man money as salaries and allowances. Thus, I can never trust (100%) the ‘fairness’ of decisions made by the central committee.

Political analysts with interests on Tanzania’s party politics can go on analyzing this drama. Mine is not a political analysis per se, but my honest reflection of the ongoing drama in relations to my experience.

Written by zittokabwe

November 28, 2013 at 10:10 AM

MWANASHERIA ALBERT MSANDO – UTARATIBU WA KUMUONDOA ZITTO KABWE NA DR KITILA MKUMBO NYADHIFA ZAO

with 10 comments

MWANASHERIA ALBERT MSANDO – UTARATIBU WA KUMUONDOA ZITTO KABWE NA DR KITILA MKUMBO NYADHIFA ZAO

Written by zittokabwe

November 25, 2013 at 7:14 PM

PRESS CONFERENCE VIDEOS: SITOKI CHADEMA-ZITTO

with 14 comments

TAARIFA YA ZITTO ZUBERI KABWE (MB) KUHUSU KUVULIWA NAFASI ZA UONGOZI NDANI YA CHAMA CHANGU CHA CHADEMA

URL: http://www.youtube.com/zittokabwe

SITOKI CHADEMA


NITASIMAMA DAIMA MBELE YA DEMOKRASIA


NINAPOZUSHIWA NAUMIA MIMI NI BINADAMU


USAMBAZAJI WA RIPOTI YA SIRI KUHUSU ZITTO KABWE  


KUSHAWISHI WAGOMBEA WA CHADEMA KUJITOA KWENYE UCHAGUZI 2010

POSHO ZA WABUNGE


TAMKO LA PAC HESABU ZA VYAMA HAZIJAKAGULIWA CAG


TUHUMA ZINAZOMKABILI ZITTO ZUBERI KABWE KUTOMKAMPENIA RAIS WA CHADEMA KATIKA UCHAGUZI 2010


UJENZI WA CHADEMA KIGOMA


PRESS CONFERENCE – TUHUMA

 

 

Written by zittokabwe

November 24, 2013 at 9:34 PM

CAG yet to receive parties audit reports

with one comment

CAG yet to receive parties audit reports

Chairman of the Parliamentary Public Accounts Committee (PAC),Mr Zitto Kabwe PHOTO|FILE

In Summary

NCCR-Mageuzi chairman James Mbatia refuted reports that the party has not submitted its audit reports for four consecutive years.

Dar es Salaam. The office of the Controller and Auditor General (CAG) said yesterday it was yet to receive audit reports from any of the nine political parties getting subvention.

The remark is in response to a controversy triggered by remarks of the chairman of the Parliamentary Public Accounts Committee (PAC), Mr Zitto Kabwe. His committee has since summoned six of the parties to explain why their accounts were yet to be audited.

The response by the deputy CAG, Mr Francis Mwakapalila, is likely to intensify the subvention controversy which has put the political parties and Mr Kabwe in a face-off in the last one week.

Zitto has accused nine political parties with representation in the Parliament of failing to submit their financial accounts to the CAG for auditing. He directed the registrar of political parties to suspend the subsidies of the parties for their failure to comply with the guiding law.

Zitto claimed that the parties had failed to submit audit reports accounting for a total of Sh67.7 billion in the past four years — a requirement made by the Political Parties (Amendment) Act, 2009.

The deputy CAG told The Citizen that the truth about the controversy will be known on Friday at a joint meeting of all the parties.

He, however, clarified that the CAG’s office had allowed parties to seek the services of external auditors. According to Mr Mwakapalila, the CAG can contract qualified firms to audit the political parties.

“Political parties are expected to maintain proper accounts every year and submit their financial reports, audited by the CAG, to the registrar of political parties,” he detailed.

PAC has summoned the parties on Friday to explain why they failed to submit the said reports. “We will know who was right or wrong, I hope the CAG will also be there. Let’s be patient,” he added.

The nine political parties have been insisting that they have submitted their audited accounts to the CAG and accused Mr Kabwe of overstepping his mandate.

Already, the Civic United Front (CUF) said it would not attend the Friday meeting and accused Mr Kabwe of acting beyond his legal powers.

The party’s deputy secretary general (Mainland), Mr Julius Mtatiro, said his party was not on the list of the parties that have not submitted their audit reports.

The ruling CCM has strongly accused the PAC, saying it was aware of the requirements of the law and that the it had has been submitting its audit reports to the CAG.

Its Publicity and Ideology secretary, Mr Nape Nnauye, said the Tanzania Audit Corporation has audited its accounts from 2003/04 to 2010/2011. “We’re waiting for the 2011/2012 audit report which is still with the external auditors,’’ adding that the report would be forwarded with the CAG once it is ready.

NCCR-Mageuzi chairman James Mbatia refuted reports that the party has not submitted its audit reports for four consecutive years.

“Our accounts were audited and we sent reports to the registrar,’’ he said.

He said, however, that the CAG’s office was cash-strapped and unable to oversee the auditing of political parties.

Chadema Information officer, Mr Tumaini Makene, said his party was playing by the rules as far as financial propriety and transparency were concerned. According to Zitto’s committee, CCM has failed to account for Sh50.97 billion, Chadema (Sh9.2 billion), CUF (Sh6.29 billion), NCCR-Mageuzi (Sh677 million), UDP (Sh33 million), TLP (Sh217million), APPT-Maendeleo (Sh11 million), DP (Sh3.3 million) and Chausta (Sh2.4 million).

Meanwhile, two PAC members yesterday defended Mr Kabwe against attacks by political parties allegedly for personalising the subvention issue, saying the matter was owned by the Committee.

They told The Citizen separately that Zitto had full blessings of members of the PAC before he made the statement to the effect that accounts of nine political parties had not been audited for four years.

“That is the position of our committee and not Zitto’s creations as political parties want the public to believe,” said a member of the committee, Mr Abdul Marombwa.

He said they were wondering why the political parties were personalising the issue while the matter surfaced the committee met registrar of political parties, Mr Francis Mutungi, who revealed the information.

“There is no Zitto’s agenda here, we all sat and agreed on the matter,” he said.

Another PAC member who asked not be named said their team was implementing Political Parties (Amendment) Act, 2009, which requires them to submit the parties accounts to the CAG for auditing and forward the audit reports to the registrar.

“The registrar confirmed to us none of the nine parties fulfilled that legal requirement,” he said.

“That was not Zitto’s statement, it was the outcome of the meeting,” he insisted.

Source: THE CITIZEN http://www.thecitizen.co.tz/News/Cag-yet-to-receive-parties-audit-reports/-/1840392/2041932/-/jwtkmj/-/index.html

Siku ya 7 CHADEMA Kanda ya Magharibi- Jimbo la Bukene, wilaya ya Nzega

leave a comment »

Timu ya CHADEMA kanda ya Magharibi ikijumuisha Mwenyekiti wa Kanda Ndg. Mambo na Wenyeviti wa Mikoa 3 ya Kigoma, Tabora na Katavi tumetembelea Jimbo la Bukene, wilaya ya Nzega.
Kama ilivyo kwa mikutano iliyopita tumezungumza umuhimu wa Katiba na mchakato wake kutopendelea chama chochote cha siasa kwani tunaandika katiba ya nchi, umuhimu wa mwafaka wa kitaifa na kuwapongeza viongozi wakuu wa vyama kwa kukubali kufanya mazungumzo ili kupata mwafaka. Pia tuliwaambia wananchi wasikubali mbinu chafu za kutaka kuongeza muda wa Bunge mpaka 2017 kwani itakuwa ni kinyume na katiba yenyewe.
Wananchi wa Bukene ni wakulima wa Pamba na sehemu kidogo Tumbaku. Kioja tulichokikuta Bukene ni wananchi kuuziwa dawa za Pamba feki ambazo haziui wadudu! Wananchi wa vijijini wanafanyiwa kila aina ya dhulma na kukandamizwa.
Pia tulielezwa namna watendaji wa vijiji na kata wanavyonyanyasa raia kwa kujifanya wao wakamataji, waendesha mashtaka na mahakimu. Wanatoza faini wananchi kwa kesi za kubambika. Itabidi tutafute namna ya kuhakikisha hatua zinachukuliwa dhidi ya watendaji wa kata na vijiji wanaokiuka misingi ya utawala bora. Wananchi wa vijijini wana haki ya kuishi kama raia wengine wa Tanzania. Tusiwasahau

This slideshow requires JavaScript.

Written by zittokabwe

October 12, 2013 at 9:21 AM

Siku ya sita ya Ziara ya #CHADEMA imetufikisha Jimbo la Tabora Kaskazini

leave a comment »

Siku ya sita ya Ziara ya #CHADEMA imetufikisha Jimbo la Tabora Kaskazini.

Tumefanya mkutano wetu wa mwisho kijijini Mabama. Mkutano mkubwa sana na kuingia wanachama wengi sana. Kilio kikubwa cha wananchi ni Maji na unyonyaji katika zao la Tumbaku. Kuna haja kubwa sana ya kusukuma hifadhi ya jamii kwa wakulima. Tunaweza kukoboa wakulima wengi sana kutoka kwenye unyonyaji.
Ufisadi kwenye ngazi ya kijiji unatisha.

Umewahi kusikia jengo la matofari ya saruji linajengwa kwa tope?

#CHADEMA kanda ya Magharibi leo #Bukene. Kesho 12th Oct #Nzega na keshokutwa 13th #Igunga

This slideshow requires JavaScript.

Written by zittokabwe

October 11, 2013 at 12:32 PM

Inyonga, Mpanda Magharibi- Ziara Kanda ya Magharibi

with 2 comments

Jana nimefanya mikutano 6 katika jimbo la Mpanda Magharibi, nimepewa heshima ya utemi wa Ukonongo pale Inyonga, tumezungumza na wananchi wakulima wa tumbaku na madhila yao.

Wananchi wanadhulumiwa kwenye bei ya dola za kimarekani katika kila kilo ya tumbaku ambapo wanapewa bei ya tshs 1400 kwa dola $1 moja! Makato ya pembejeo makubwa na wanashindwa kutoka kwenye umasikini. Tukiwa Sikonge tutatoa kauli kuhusu Wakulima wa Tumbaku na namna ya kuwakomboa.

Tumezugumza umuhimu wa Katiba mpya ya wananchi na namna ya kuepusha mchakato kutekwa na kundi dogo la watu wasiotaka mabadiliko. Tumezungumza kuhusu umuhimu wa mwafaka wa kitaifa katika kuandika katiba ya nchi yetu. Kuweka maslahi ya Taifa mbele ya maslahi ya vyama vya siasa.

Leo tunakwenda Mpanda Magharibi kuanzia Mpanda ndogo mpaka Ikola, Mwambao mwa Ziwa Tanganyika.

Mtemi wa Ukonongo, Inyonga

Mtemi wa Ukonongo, Inyonga

 

IMG-20131005-WA0002

Kulia mwenyekiti wa chadema kanda ya magharibi, kushoto mwenyekiti wa chadema mkoa wa Katavi mara baada ya kutawazwa kuwa Mtemi wa Ukonongo eneo la Inyonga Wilaya ya Mlele mkoa wa Katavi.

IMG-20131005-WA0005 IMG-20131005-WA0006 IMG-20131005-WA0011

Written by zittokabwe

October 6, 2013 at 9:29 AM

HATI ZA KUMILIKI ARDHI ZITOLEWE UPYA, ZA DIJITALI NA ZIHUSISHWE NA NAMBA YA MLIPA KODI (TIN)

with one comment

HATI ZA KUMILIKI ARDHI ZITOLEWE UPYA, ZA DIJITALI NA ZIHUSISHWE NA NAMBA YA MLIPA KODI (TIN)

Kamati ya Hesabu za Serikali imekutana na Wizara ya Ardhi kwa madhumuni ya kupitia Hesabu za Wizara kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2012. Changamoto za Wizara ni nyingi sana na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) amehoji mambo mengi sana na mengi ni wizi, upotevu wa mapato ya Serikali na malalamiko ya wananchi kuhusu ardhi.  CAG alitoa hoja za ukaguzi maeneo ya mapato kutokusanywa, kulimbikizwa na hata kukusanywa bila kuyawasilisha Wizarani.

Katika Mwaka wa Fedha 2011/12 Wizara ilipangiwa kukusanya jumla ya Shilingi bilioni tisini na tisa (99 bilioni) lakini ilikusanya shilingi bilioni ishirini tu (20 bilioni) sawa na asilimia 21 ya makadirio.

CAG pia alihoji masuala ya viwanja vilivyopimwa, kugawiwa watu lakini watu hawakupewa hati ambapo zaidi ya viwanja 7, 342 vilikutwa ni viwanja vyenye shaka. Pia viwanja 160 jijini Dar es Salaam vyenye thamani ya zaidi ya shilingi 555.8 milioni viligundulika ni viwanja ambavyo walijigawiwa maafisa wa Ardhi maana haoakuwa na ushahidi wowote wa mauzo ya viwanja hivyo. Hoja nyingine ni pamoja na ukiukaji wa sheria kwa kujengwa kwenye fukwe nk.

Katika Ripoti ya Hesabu za Serikali Kuu 2011/12 Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali alipendekeza kuanzishwa kwa haraka mfumo fungamanifu wa Taarifa za Ardhi, kutunza kumbukumbu kielektroniki na kuunganisha kuanzisha utaratibu wa kwamba wakati wa kusajili hati ya ardhi anayesajili kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi (TIN).

Baada ya mjadala wa kina na kushauriana na wakaguzi na wataalamu Kamati ya Hesabu za Serikali iliona kuwa kuna haja kubwa sana ya kufanya mabadiliko makubwa kwenye mfumo mzima wa kutoa hati za kumiliki Ardhi. Hivyo Uamuzi mkubwa tuliochukua ni kuagiza kuwa hati zote za kumiliki ardhi zitolewe upya, ziwe za dijitali na hati ziendane na namba ya Mlipa kodi (TIN).

Kamati imeagiza kuwa  Wizara kutoa majibu ya utekelezaji wa agizo hilo ifikapo Mwezi Januari mwaka 2014. Tunaamini kuwa iwapo hati zote za ardhi zitakuwa za dijitali, tutaondoa kabisa tatizo la hati mbili kwenye kiwanja au shamba moja, itakuwa ni rahisi kwa usimamizi wa ardhi na itaondoa mgogoro mingi ya ardhi hapa nchini. Pia tunadhani pia itakuwa rahisi kujua nani anamiliki ardhi kiasi gani, wapi nk.

Tunaamini kuwa mfumo wa dijitali katika hati za ardhi utaongeza usalama zaidi kwa wamiliki wadogo wa ardhi na kuondokana kabisa au kwa kiasi kikubwa na hati za bandia ambazo zinaumiza zaidi wananchi masikini wanaotapeliwa kila wakati. Ardhi yenye hati za kidijitali na zinazotunzwa kielektroniki zitakuwa na thamani zaidi na zitawezesha mahitaji zaidi ya hati hizo kwa shughuli mbalimbali za wananchi.

Mapato yatokanayo na umiliki yatakusanywa kirahisi sana na kwa kuwa kila hati itakuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi (TIN)  itakuwa ni njia rahisi ya kuzuia ukwepaji kodi ya ardhi.  Kwa kuwa kamati imeagiza kuanza kutumika kwa risiti za elektroniki kwa malipo ya serikali, tutaweza kupandisha mapato ya Serikali na hasa kwenye halmashauri za wilaya na kuepukana na kodi sumbufu kwa wananchi.

Changamoto kubwa ni kama matajiri wenye ardhi kubwa watakubali mageuzi haya kwani hawapendi ijulikane kiwango cha ardhi wanachomiliki na pia itazuia ukwepaji kodi na kupunguza rushwa kwa watendaji wa Wizara ya Ardhi.

Mfumo huu hata hivyo uwezeshe watu kuweza kutafuta kwenye mtandao hati, iwe rahisi kutafanya utafutaji. Pia mfumo huu unaweza kusaidia sana suala la fidia kwa wananchi wanaohamishwa kupisha uwekezaji mkubwa kama kwenye sekta za madini na gesi asilia. Kwa mfano mwekezaji atapaswa kuhakikisha hati za kijiditali zinapatikana kwa wananchi wanaohamishwa kupisha mradi baada ya maridhiano ya wananchi hao kuhusu kupisha mradi na mahala watakapohamia.

Kuna haja pia hata hati za madini (mining rights) na leseni mbalimbali ziwe za dijitali na kuhusishwa na TIN. Huko ndipo tunapaswa kuelekea.

Zi

Zitto Kabwe

MwenyeKiti PAC

Agosti 21, 2013 – Dar es Salaam

 

Written by zittokabwe

August 21, 2013 at 11:49 AM

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 126,274 other followers